لیست محصولات

نبات زعفرانی معمولی

مزاج گرم _ ملین _ ضد نفخ _ تقویت عضلات _ رفع سرفه و خشونت صدا _ هضم کننده غذا _ تکرر ادرار _ نشاط آور _ رفع بلغم .
قیمت: ۵۵۰۰ تومان

نبات سفید معمولی

مزاج گرم _ ملین _ ضد نفخ _ تقویت عضلات _ رفع سرفه و خشونت صدا _ هضم کننده غذا _ تکرر ادرار _ نشاط آور _ رفع بلغم .
قیمت: ۴۵۰۰ تومان

نبات چوبی زعفرانی

مزاج گرم _ ملین _ ضد نفخ _ تقویت عضلات _ رفع سرفه و خشونت صدا _ هضم کننده غذا _ تکرر ادرار _ نشاط آور _ رفع بلغم .
قیمت: ۵۰۰۰ تومان